Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019 – 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku realizuje program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M.P. poz. 1007).

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 jest dofinansowany ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Ustanowiony Program  ma na celu zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i samotnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu udziela pomocy w formie:

– posiłku

– świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Z Programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. kwoty:

– 1051,50 zł. dla osoby samotnie gospodarującej,

– 792,00 zł. dla osoby w rodzinie (dochód na osobę).

Całkowity koszt rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 r. zaplanowano na kwotę 113.000,00 zł. Aktualna wartość dofinansowania z budżetu państwa  to kwota 90.400,00 zł.


Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej na rok 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku realizuje zadanie –wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Zadanie ma na celu dofinansowanie ze środków budżetu państwa kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i własnych dotowanych z budżetu państwa w roku 2021.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8 z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Dotacja jest przeznaczona na wydatki bieżące określone w ust. 3 ustawy o finansach publicznych, tj. wynagrodzenie pracowników MOPS Brzesko.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA- 253.703

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA- 1.945.944


Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej na rok 2021-rozwój pomocy społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku realizuje zadanie –wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej w roku 2021.

Zadanie ma na celu dofinansowanie ze środków budżetu państwa kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej umożliwiające rozwój pomocy społecznej poprzez realizację nowych zadań lub rozszerzenie zakresu i dostępności dotychczas realizowanych usług.

Celem dotacji jest dofinansowanie w obszarze podniesienia jakości działalności Ośrodka poprzez profesjonalizację wykorzystania systemów informatycznych, (w tym w zakresie sprawozdawczości) oraz poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej ( w tym szkoleń wewnętrznych).

Dotacja jest przeznaczona na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z przedłożonym wnioskiem.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA- 4.800

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA- 6.000


Program wieloletni „Senior+” edycja 2021- Moduł II

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku realizuje w roku 2021 zadanie –Program „Senior+”

Zadanie ma na celu dofinansowanie ze środków budżetu państwa kosztów funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w Brzesku w zakresie ustalonym w programie wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00-16.00.

Celem dotacji jest zapewnienie realizacji podstawowych usług dla seniorów,  mających na celu udzielanie im pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego posiłku oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów.

Dotacja jest przeznaczona na wydatki bieżące określone w art 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA- 85.440

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA- 296.748


Program „Wspieraj Seniora”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku w roku 2021 realizuje nadal Program „ Wspieraj Seniora”.

Program jest finansowany ze środków budżetu państwa pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Program ma na celu zapewnienie usługi wsparcia seniorom, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu, nie mając możliwości zabezpieczenia sobie artykułów podstawowej potrzeby we własnym zakresie, w tym artykułów spożywczych, oraz środków higieny osobistej.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w Programie

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA- 49.483

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA- 49.483


Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w formie dofinansowania wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku realizuje zadanie –wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w formie dofinansowania wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych

Zadanie ma na celu dofinansowanie ze środków budżetu państwa kosztów wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych realizujących prace socjalną w środowisku w roku 2021.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA- 16.074

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA- 20.093,34


Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w formie dofinansowania wypłaty dodatków – 400zł dla pracowników socjalnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku realizuje zadanie –wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w formie dofinansowania wypłaty dodatków 400 zł dla pracowników socjalnych

Zadanie ma na celu dofinansowanie ze środków budżetu państwa kosztów wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych realizujących prace socjalną w środowisku od 30 maja do 21 grudnia 2021.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA- 39.739

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA- 49.639