Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu”na lata 2019 – 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku realizuje program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M.P. poz. 1007).

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 jest dofinansowany ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Ustanowiony Program ma na celu zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i samotnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu udziela pomocy w formie:

– posiłku

– świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Z Programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. kwoty:

– 1164,00 zł. dla osoby samotnie gospodarującej,

– 900,00 zł. dla osoby w rodzinie (dochód na osobę).

Całkowity koszt rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 r. zaplanowano na kwotę 96.600,00 zł. Aktualna wartość dofinansowania z budżetu państwa  to kwota 74.000,00zł.


Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej na rok 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku realizuje zadanie –wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Zadanie ma na celu dofinansowanie ze środków budżetu państwa kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i własnych dotowanych z budżetu państwa w roku 2022.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8 z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Dotacja jest przeznaczona na wydatki bieżące określone wart 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, tj. wynagrodzenie pracowników MOPS Brzesko.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA- 250.842

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA- 1.972.813


Program wieloletni „Senior+” edycja 2022- Moduł II

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku realizuje w roku 2022 zadanie –Program „Senior+”

Zadanie ma na celu dofinansowanie ze środków budżetu państwa kosztów funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w Brzesku w zakresie ustalonym w programie wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00-16.00.

Celem dotacji jest zapewnienie realizacji podstawowych usług dla seniorów,  mających na celu udzielanie im pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego posiłku oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów.

Dotacja jest przeznaczona na wydatki bieżące określone w art 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA- 77.760

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA-315.828


Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w formie dofinansowania wypłaty dodatków – 400zł dla pracowników socjalnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku realizuje zadanie –wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w formie dofinansowania wypłaty dodatków 400 zł dla pracowników socjalnych
Zadanie ma na celu dofinansowanie ze środków budżetu państwa kosztów wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych realizujących prace socjalną w środowisku w roku 2022.
Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.


WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA- 67.000 ZŁ

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA- 85.034 ZŁ


Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej na rok 2022-rozwój pomocy społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku realizuje zadanie –wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej w roku 2022.

Zadanie ma na celu dofinansowanie ze środków budżetu państwa kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej umożliwiające rozwój pomocy społecznej poprzez realizację nowych zadań lub rozszerzenie zakresu i dostępności dotychczas realizowanych usług.

Celem dotacji jest dofinansowanie w obszarze podniesienia jakości działalności Ośrodka poprzez profesjonalizację wykorzystania systemów informatycznych, oraz poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej.

Dotacja jest przeznaczona na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z przedłożonym wnioskiem.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA- 10.000

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA- 13.500