Deklaracja dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wstęp Deklaracji

MOPS w Brzesku  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mops.brzesko.pl.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Brzesku:

ul. Adama Mickiewicza 21
32-800 Brzesko

email: mops@brzesko.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-07-11

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • zamieszczone na stronie publikacje nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu
  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • focus wokół elementów nawigacyjnych.
  • mapa strony
  • możliwość obsługi strony za pomocą klawiatury

Deklarację sporządzono dnia 2024-02-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator do spraw dostępności: Bogusława Czyżycka-Paryło 
e-mail: mops@brzesko.pl 
Telefon: 14 652 29 43

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać drogą e-mailową.

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek  jest częściowo dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

Pracownicy przyjmują osoby z niepełnosprawnościami na parterze budynku.