DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2021

Głównym celem Programu realizowanego przez Gminę Brzesko- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku, jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

-dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

-osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego

DOFINANSOWANIE PROJEKTU-      13.148zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU- 13.148 ZŁ


FUNDUSZU PRACY

Program asystent rodziny na rok 2021

Głównym celem Programu realizowanego przez Gminę Brzesko- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku, jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów zatrudnionych przez tut. Ośrodek.

 DOFINANSOWANIE PROJEKTU-      2.000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU- 2.500 ZŁ