Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku realizuje program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M.P. poz. 1007).

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 jest dofinansowany ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Ustanowiony Program ma na celu zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i samotnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu udziela pomocy w formie:

– posiłku

– świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Z Programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. kwoty:

– 1164,00 zł. dla osoby samotnie gospodarującej,

– 900,00 zł. dla osoby w rodzinie (dochód na osobę).

Całkowity koszt rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 r. zaplanowano na kwotę 92.500,00 zł. Aktualna wartość dofinansowania z budżetu państwa  to kwota 37.370,00zł.