Aktualności


ZAPYTANIE OFERTOWE

Data:
Kategoria: Aktualności
  1. Zamawiający: .MOPS Brzesko
  2. Przedmiot zamówienia: Remont klatki schodowej (malowanie, wymiana drzwi,  usuwanie zawilgoceń, naprawa instalacji elektrycznej itp.)
  3. Termin realizacji zamówienia: II-III kwartał 2024
  4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
  5. Inne istotne warunki zamówienia: wymagana wizja lokalna przed wyceną.
  6. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu: FORMULARZ OFERTY. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

  1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. MOPS ul. Mickiewicza 21 (pok. nr 8), w terminie do 05-04-2024 lub mailowo na adres: arogula@mops.brzesko.pl

  1. Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawach merytorycznych jest P. Dyrektor MOPS- Bogusława Czyżycka-Paryło- tel. 14 652 29 42