Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku realizuje program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” przyjęty Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. (M.P. poz. 881).

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 jest dofinansowany ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Ustanowiony Program ma na celu zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i samotnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu udziela pomocy w formie:

– posiłku

– świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,

– świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Z Programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. kwoty:

– 1552,00 zł. dla osoby samotnie gospodarującej,

– 1200,00 zł. dla osoby w rodzinie (dochód na osobę).

Całkowity koszt rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2024 r. zaplanowano na kwotę 106.000,00 zł. Aktualna wartość dofinansowania z budżetu państwa to kwota 37.370,00zł.


Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej na rok 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku realizuje zadanie –wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Zadanie ma na celu dofinansowanie ze środków budżetu państwa kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej oraz w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb w roku 2024.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8 z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Dotacja jest przeznaczona na wydatki bieżące określone wart 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, tj. wynagrodzenia pracowników MOPS Brzesko.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA- 305.311

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA- 2.728.682