Aktualności


Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin

Data:
Kategoria: Aktualności

Dokumenty należy przesyłać:

  •   drogą elektroniczną za pomocą systemów bankowości internetowej poprzez profil zaufany i e-puap
  •  listownie za pomocą poczty
  • w szczególnych wypadkach osobiście  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 14 652 29 40 lub 14 652 29 49

Kontakt do  Sekcji Świadczeń Rodzinnych – mops@mops.brzesko.pl

I. Świadczenie dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – wzór wniosku obowiązujący od 1 sierpnia 2019 r.

II. Świadczenie wychowawcze – wzór wniosku obowiązujący od 1 lipca 2019 r.

III. Zasiłek rodzinny

IV. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)

V. Zasiłek pielęgnacyjny

VI. Specjalny zasiłek opiekuńczy

VII. Świadczenie pielęgnacyjne

VIII. Świadczenie rodzicielskie

IX. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – Program „Za Życiem”

X. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

XI. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest odpowiednio prawo do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub świadczenia wychowawczego, dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne