Aktualności


ZAPYTANIE OFERTOWE

Data:
Kategoria: Aktualności

Termin składania ofert został przedłużony do 06 maja 2022

Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku

Mickiewicza 21

32-800 Brzesko

telefon +14 652 29 48

adres poczty elektronicznej mops@ brzesko.pl

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont elewacji i elementów zewnętrznych budynku MOPS w Brzesku przy ulicy Mickiewicza 21, 32-800 Brzesko. Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.:

  1. a) remont elewacji
  2. b) remont daszku i krat okiennych
  3. c) roboty wykończeniowe zewnętrzne.
  4. Termin realizacji zamówienia: od 1 czerwca do 15 lipca 2022
  5. Kryteria oceny ofert: Cena – 60% , Długość okresu gwarancji jakości – 40%
  6. Inne istotne warunki zamówienia: zgodnie z swz- załącznik 3
  7. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu OFERTA” –załącznik 1 Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.  Należy również załączyć oświadczenie.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Brzesko, ul. Mickiewicza 21 (pok. nr 2), w terminie do 21-04-2022 godz. 10.00,  w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis „Oferta na remont elewacji budynku MOPS – nie otwierać przed 21-04-2022 godz. 10.00.

Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie oferty nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. Brzesko, ul. Mickiewicza 21 (pok. nr 1a w dniu 21-04-2022 godz. 10.15.  Otwarcie ofert jest jawne.

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawach merytorycznych jest- P. Tomasz Pawlikowicz tel. 606 269 289

KOSZTORYS OFERTY