Aktualności


Pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

Data:
Kategoria: Aktualności

Od 21 marca 2022 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku rozpoczął przyjmowanie wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300zł.

Wzór wniosku, klauzula informacyjna PL, klauzula informacyjna UA

Przyjmujemy wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300zł. Uprawnionym do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  w okresie od dnia 24 lutego 2022r., deklaruje zamiar pozostania na terytorium Polski i został wpisany do rejestru PESEL.

  • Miejsce składania wniosków: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku, Mickiewicza 21
  • Potrzebne Dokumenty: dokument potwierdzający nadanie nr PESEL wszystkich członków rodziny
  • Sposób składania wniosków: w formie papierowej (wzór wniosku, klauzula informacyjna PL, klauzula informacyjna UA)
  • Wysokość świadczenia: 300 zł  na osobę z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe
  • Sposób wypłaty: na rachunek bankowy lub w Kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku przewiduje również udzielanie świadczeń w postaci:

  • Posiłku dla dzieci i młodzieży -posiłek w przedszkolu i szkole. Dożywianiem obejmuje się dziecko na okres dwóch miesięcy, na podstawie zgłoszenia do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub pracownika danej szkoły lub przedszkola.
  • Bezpłatną pomoc psychologiczną – na podstawie zgłoszenia telefonicznego (14-652-29-46) lub osobiście w siedzibie MOPS Brzesko, Mickiewicza 21.
  • Skierowania do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 współfinansowana z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

 

Ustalenia w zakresie udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mogą ulec zmianie.