Aktualności


Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Data:
Kategoria: Aktualności

Realizacji i naboru programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku

§1 

Regulamin określa zasady realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”, którego podstawą prawną jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r. poz. 1787 ze zm.) zwany dalej „Programem”.

§2

 1. Program realizowany będzie na terenie Miasta i Gminy Brzesko w okresie od dnia ogłoszenia do 31 grudnia 2023r.
 2. Adresatami Programu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku są:
 3. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 4. osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 5. osoby posiadające orzeczenie traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573);
 6. Program ma na celu:
 7. wprowadzenie usługi asystenta osobistego jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych;
 8. poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 9. uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych, itp.;
 10. dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
 11. zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.
 12. Usługi asystenta osobistego w szczególności będą polegać na pomocy w:
 13. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 14. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 15. załatwianiu spraw urzędowych;
 16. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 17. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.
 18. Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jest bezpłatna.
 19. Szczegółowe informacje dotyczące pracy asystenta osoby niepełnosprawnej określa Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023.

§3

 1. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:
 2. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 3. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 4. osoby wskazane przez uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem że wskazany przez nią asystent spełnia warunki określone w pkt. a lub b.
 5. W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także:
  1. zaświadczenie o niekaralności;
  2. pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
  3. pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.
 6. Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksie pracy.

Do czasu pracy asystenta wlicza się czas oczekiwania/gotowości na świadczenie usług nie dłuższy niż 90 min.

 1. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej realizuje usługi na rzecz osoby niepełnosprawnej i w skutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie poszczególnych członków rodzin osoby niepełnosprawnej.

§4

 1. Usługi asystenckie, wykonywane w ramach Programu podlegają kontroli i są monitorowane przez koordynatora Programu. Monitoring realizowany jest bezpośrednio w miejscu realizacji usługi, telefonicznie lub w inny uzgodniony i dogodny dla uczestnika Programu sposób.
 2. Korzystanie z usług asystenckich oznacza zobowiązanie przez uczestnika Programu lub opiekuna prawnego do udzielania informacji służących kontroli i monitorowaniu jakości usług.
 3. Uczestnik Programu lub opiekun prawny ma prawo zgłaszać swoje uwagi, dotyczące zakresu i jakości usługi do koordynatora Programu.

§5

 1. Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej przyznawana jest na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.
 2. Karty zgłoszenia należy składać w terminie od 11-01-2023 do 17-01-2023 r. osobiście lub osoby trzecie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku, 32-800 Brzesko, ul. Mickiewicza 21, pokój nr 2 lub 3 w godzinach 7:30 – 15:00, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty (decyduje data nadania).
 3. Złożenie Karty zgłoszenia wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Programu.
 4. Realizator Programu powiadomi wnioskodawcę pisemnie o zakwalifikowaniu bądź odmowie zakwalifikowania do Programu.
 5. O zakwalifikowaniu decyduje spełnienie wymagań Programu oraz kolejność zgłoszeń. Osoby niezakwalifikowane, a spełniające wymagania Programu, zostają umieszczone na liście rezerwowej.
 6. Osoba zakwalifikowana do Programu zobowiązana będzie do złożenia deklaracji uczestnictwa w Programie stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.
 7. W sprawach wątpliwych o zakwalifikowaniu decyduje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku.

Załączniki: klauzula informacyjna AOON, oświadczenie – wskazanie kandydata, deklaracja, wniosek_AOON