Aktualności


ZARZĄDZENIE NR 11/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku z dnia 1 czerwca 2020 roku

Data:
Kategoria: Aktualności

w sprawie wprowadzenia ograniczeń związanych z realizacją zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku

 

Na podstawie § 14 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020, poz. 964) zarządzam co następuje:

§1

 1. W związku z obowiązującym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, a także zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w trosce o zdrowie interesantów i pracowników Ośrodka w okresie od 1.06.2020r. do odwołania w ramach bezpośredniej obsługi klientów wprowadzam ograniczenia w wykonywaniu zadań.
 2. W okresie o którym mowa w § 1 ust. 1 wszelkie możliwe sprawy winny być załatwiane:
 3. telefonicznie lub osobiście

Świadczenia rodzinne

punkt przyjęć ul. Kościuszki 4

od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 13.00

Tel. 14 652 29 40 – Brzesko

Tel. 14 652 29 49 –  pozostałe miejscowości

Tel. 789 444 494 – punkt przyjęć przy ul. Kościuszki

Pomoc Społeczna

od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00

z uwagi na charakter pracy pracowników socjalnych zaleca się wcześniejsze ustalenie terminu 

tel. 14 66 315 83 lub tel. 14 652 29 45,

 1. kontakt mailowy

Pomoc społeczna:  mops@brzesko.pl

Świadczenia rodzinne: mops@mops.brzesko.pl,

 1. listownie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 21, 32-800 Brzesko,
 2. z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP adres skrytki: /2x924kbqq4/SkrytkaESP,
 3. za pośrednictwem bankowości elektronicznej,
 4. za pośrednictwem platformy emp@tia: https://empatia.mpips.gov.pl/.

§2

 1. Interesanci wchodzący do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku zobowiązani są do dezynfekcji rąk środkami dostępnymi w budynku, posiadania maseczek ochronnych na twarzy, zachowania stosownej odległości od innych osób oraz załatwiania spraw w miejscach do tego wyznaczonych w liczbie jeden interesant na jedno wyznaczone stanowisko

§3

 1. Przy kasie Ośrodka może przebywać jednorazowo maksymalnie 1 osoba.
 2. Zaleca się pobieranie świadczeń w formie bezgotówkowej

§4

 1. W sytuacjach pilnych, interwencyjnych pracownicy socjalni realizują zadania w terenie.
 2. Usługi opiekuńcze oraz asystenci rodziny wykonują swoje czynności zawodowe w pełnym zakresie przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności.
 3. W szczególnych sytuacjach wywiady środowiskowe pracownicy socjalni sporządzają w miejscu zamieszkania klienta, w budynku Ośrodka przy wyznaczonym stanowisku, zachowując wszelkie środki ostrożności, w pozostałych telefonicznie. Uzyskane przez nich informacje zostają odnotowane.
 4. Pomimo trwającej epidemii, przy zachowaniu środków ostrożności odbywają się posiedzenia grup roboczych oraz podejmowane są wszelkie zadania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Dopuszczalne są zdalne posiedzenia grup roboczych.

§5

 1. Wszelkie postępowania administracyjne w sprawach należących do właściwości Ośrodka wszczęte i prowadzone w trakcie ogłoszonego stanu epidemii maja uproszczoną formę z uwagi na ograniczenia w prowadzeniu postępowania w szczególności takie jak zbieranie materiału dowodowego w sprawie, udział strony w postepowaniu.
 2. Postępowanie prowadzone w sposób uproszczony powinno być prowadzone rzetelnie, a informacje stanowiące podstawę do wydania decyzji powinny znaleźć odzwierciedlenie w dokumentacji zgromadzonej w Ośrodku.

§6

 1. Traci moc Zarządzenie nr 6/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku z dnia 23 marca 2020r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń związanych z realizacją zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku.

§7

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do odwołania.