Aktualności


ZAPYTANIE OFERTOWE

Data:
Kategoria: Aktualności

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. MICKIEWICZA 21

32-800 BRZESKO    TEL. 14-66-315-83, FAX. 14-66-307-05

 

 1. Przedmiot  zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa węgla kamiennego: sortyment orzech, bez miału, o wartości opałowej w stanie roboczym nie mniejszej niż 22 000 kJ/kg i zawartości popiołu do 12%, zawartość siarki do 1,7% Ilość: 100 ton z dowozem do miejsca zamieszkania klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu miasta i gminy Brzesko.

Dostarczony węgiel przeznaczony będzie do użytku uniwersalnego, w szczególności służący do opału w piecach domowych, niezależnie od ich typu.

Wykonawca winien posiadać świadectwo jakości węgla (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych- Dz. U z 2018 poz. 1890) potwierdzające wymagane przez Zamawiającego parametry dostarczanego węgla.

Parametry dostarczanego węgla nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości próbki węgla na koszt Dostawcy.

 

Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) :  09.11.12.10-5 Węgiel kamienny

 

2. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie musi być zrealizowane od daty podpisania umowy do 31 marca 2022r. sukcesywnie w ciągu roku. Węgiel będzie dostarczany do klientów w jednorazowej ilości określonej w wykazie sporządzanym przez MOPS. Jednorazowa dostawa może wynosić nawet ilość poniżej 1 tony. Planowana ilość węgla w roku 2021 – 90 ton, w roku 2022- 10 ton

 

3. Kryterium oceny ofert

Ceny w ofercie musza być podane w złotych polskich. Cenę oferty ustala się przez pomnożenie ceny jednostkowej /za 1 tonę/ przez ilość jednostek. Cena węgla zwolniona z akcyzy na węgiel. Oferty będą oceniane według kryteriów: cena -60%, wartość opałowa- do 40%

Ilość pkt uzyskanych w kryterium będzie obliczona zgodnie ze wzorem:

Ilość pkt- cena = (cena min./cena badana)x 60%, gdzie 1% = 1pkt

Ilość pkt-     wartość opałowa od 22.000-25.000- 20 pkt

                   wartość opałowa od 25.001-29.000- 30 pkt

                   wartość opałowa pow. -29.000- 40 pkt

Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska największą ilość pkt. i nie będzie podlegać odrzuceniu.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

W cenie oferty należy uwzględnić koszty niezbędne do wykonania tj. zakup węgla, załadunek i rozładunek oraz transport do miejsca zamieszkania klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu miasta i gminy Brzesko. Podana cena nie może ulec zmianie w całym okresie trwania umowy.

4. Inne istotne warunki zamówienia:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, posiadają niezbędne kompetencje i uprawnienia zapewniające wykonanie niniejszego zamówienia, a także dysponują odpowiednimi zdolnościami technicznymi do wykonywania zamówienia. Wykonawca musi być zdolnym wykonać zlecone zamówienie w terminie 1-4 dni od daty otrzymania wykazu. W szczególnych sytuacjach zamówienie musi zostać zrealizowane w ciągu 1-2 godzin i w ilości poniżej 1 tony. Zamawiający informuje ponadto, iż nie posiada miejsca gdzie można byłoby węgiel składować.- – ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy- załącznik nr 2.

5. Sposób przygotowania oferty:

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu „OFERTA” (załącznik nr 1). Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca.
 2. Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.
 3. Do oferty należy załączyć wymagane dokumenty (ofertę, załącznik nr 2, świadectwo jakości węgla). Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
 4. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana czytelnie przez osobę/-y upoważnioną/-e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli osoba/-y podpisująca/-ące ofertę działa/-ają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku, gdy osób upoważnionych do reprezentowania firmy jest więcej, wówczas do oferty należy załączyć upoważnienie do podpisania oferty dla osoby podpisującej lub kserokopie wpisu do KRS, z którego jednoznacznie wynika, kto jest upoważniony do reprezentowania firmy. Dokumenty te muszą zostać dołączone do oferty i złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia lub do zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwo, z którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy załączyć do oferty.
 6. Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób upoważnionych; niedopuszczalne jest korygowanie zapisu korektorem. Wykonawca musi ponumerować każdą zapisaną stronę oferty oraz wpisać ilość stron. Dokumenty stanowiące ofertę powinny być zszyte w sposób uniemożliwiający ich wypięcie. Ofertę należy złożyć w załączonej kopercie, trwale zamkniętej.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. MOPS w Brzesku ul. Mickiewicza 21, 32-800 Brzesko (pok. nr 2.), w terminie do 08-04-2021 do godz. 09:00  w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis „Oferta na dostawę węgla 2021. – nie otwierać przed 08-04-2021, godz. 09:00”.

 

 1. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie oferty nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. MOPS ul. Mickiewicza 21, 32-800 Brzesko (pok. nr 2. w dniu 08-04-2021. o godz. 09:15)

 1. Otwarcie ofert jest jawne
 2. Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawach merytorycznych jest

Dyrektor MOPS- Bogusława Czyżycka- Paryło, Gł. Księgowy- Anna Rogula.

ZAŁĄCZNIKI