Aktualności


Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł, dla którego nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych

Data:
Kategoria: Aktualności

Nazwa i adres zamawiającego:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku

 1. Mickiewicza 21

32-800 Brzesko

poczta elektroniczna: mops@brzesko.pl
strona internetowa: https://mops.brzesko.pl

 

 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty (załącznik nr 1) na zadanie:
pn. „Świadczenie w 2022 roku usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zamieszkania jest Gmina Brzesko”

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie schronienia:
  1. w schronisku dla osób bezdomnych (1 kobieta i 2 mężczyzn),
  2. w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (1 mężczyzna).

Usługa świadczona będzie na rzecz:

 • osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Brzesko (w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1876 ze zm.)
 • potrzebującym pomocy – schronienia (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest Gmina Brzesko
 • innym osobom bezdomnym w uzasadnionych przypadkach ( w oparciu o art. 101 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1876 ze zm.)
 1. Każdorazowe umieszczenie osoby, o której mowa w pkt 1. odbywa się na podstawie wydanej decyzji administracyjnej o skierowaniu przyznającej pomoc w formie udzielenia schronienia, wydanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do całodobowego udzielania schronienia osobom bezdomnym, skierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 4. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom, o których mowa w pkt. I. 1. minimalnego standardu podstawowych usług i minimalnego standardu obiektów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 896) w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni z uwzględnieniem zapisów w art. 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.), z uwzględnieniem okresu przejściowego tj. ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 700 z dnia 10.04.2018 r.)
 5. Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia w.w ilości osób w zależności od potrzeb. W takim przypadku Wykonawcy należy się „opłata za gotowość.”
 6. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 5 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie następować będzie do 28 grudnia 2022 r.
 7. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury/ rachunku/ noty księgowej.
 8. Podstawą rozliczenia będzie założenie przez Wykonawcę faktury/ rachunku/ noty księgowej z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.
 9. Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zamówieniu.

 

 • Opis wymagań stawianych Wykonawcy:
 1. Wymagania:
 2. w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez właściwego Wojewodę. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Wymagania dotyczące lokalu, w którym prowadzone będzie schronienie w ramach przedmiotu zamówienia:
 4. lokal będący miejscem schronienia musi spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne oraz przeciwpożarowe oraz kryteria zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 896) w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni;
 5. schronisko musi dysponować miejscem umożliwiającym spożywanie posiłku;
 6. schronisko musi posiadać pomieszczenie umożliwiające przygotowanie dodatkowych posiłków we własnym zakresie przez mieszkańców schroniska;
 7. w schronisku musi znajdować się WC, łazienka znajdująca się w lokalu musi być wyposażona co najmniej w umywalki i natryski.
 8. Wymagane dokumenty:
 9. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu.
 10. W przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 11. W przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla podmiotu.
 12. Pełnomocnictwo lub dokumenty uprawniające do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy dla osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego. Do oferty należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające to upoważnienie lub pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.


 13. Termin realizacji zamówienia:
 14. Wykonawca związany jest z ofertą od 01.01.2022 do dnia 31.12.2022 r.
 15. Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia.

 16. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Kryterium wyboru ofert będzie przede wszystkim: cena – 100%

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty.

Zamawiający wybiera ofertę, która zawiera najniższą cenę za 1 dzień usługi – cały zakres koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 2. Ofertę należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia drogą pocztową, osobiście lub elektronicznie.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, bez skreśleń, w jednym egzemplarzu, podpisaną i zaopatrzoną w pieczęć przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 4. Oferenci zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zaproszeniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie, określając cenę netto oraz cenę brutto w PLN.
 5. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie.
 6. Oferta ma obejmować całość zamówienia lub część -3 ( kobietę lub mężczyznę lub schronisko z usługami).
 • Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 10.11.2021  do godz. 12,00.

 1. pocztą na adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku ul. Mickiewicza 21,32-800 Brzesko z dopiskiem na kopercie: „Oferta na schronienie dla osób bezdomnych 2022r.”
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mops@brzesko.pl z dopiskiem w treści e-mail: „Oferta na schronienie dla osób bezdomnych 2022 r.” W przypadku przekazania oferty drogą elektroniczną winna by ona podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, opieczętowana a następnie przekazana w formie skanu wszystkich wymaganych dokumentów wraz z ofertą. Liczy się data wpływu oferty do Ośrodka.
 3. Osobiście w MOPS Brzesko ul. Mickiewicza 21 32-800 Brzesko z dopiskiem na kopercie: „Oferta na schronienie dla osób bezdomnych 2022 r. ”Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

 • Osobą uprawnioną do udzielania informacji w niniejszej sprawie jest:
  Dyrektor MOPS- Bogusława Czyzycka-Paryło-14 66 307 05

Anna Rogula- tel. 14 652 29 48

 • Informacje dodatkowe

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane do kierującego ofertę. Zamawiający zastrzega sobie prawo skontaktowania się jedynie z wyłonionym Wykonawcą, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.
Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 14 dni roboczych.
Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej MOPS, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
MOPS w Brzesku zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem MOPS w Brzesku z tytułu złożenia swojej oferty cenowej.

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku stosowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku ul. Mickiewicza 21,
 2. W MOPS w Brzesku można przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez MOPS w Brzesku na użytek sporządzania i ogłoszenia wyników postępowania ofertowego art. 6 ust. 1 lit. A,b,c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.)
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 5. W związku z przetwarzaniem przez MOPS, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

– dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Dyrektor MOPS w Brzesku:

– sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,

– ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym, objętym obowiązkiem ich podania, a konsekwencję niepodania tych danych może być brak możliwości realizacji postępowania ofertowego.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji.
 3. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez MOPS w Brzesku Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Formularz ofertowy + oświadczenie