Aktualności


Zaproszenia do współpracy przy realizacji bonów żywnościowych

Data:
Kategoria: Aktualności

W związku z prowadzoną działalnością, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku kierując się zasadą konkurencyjności i efektywnego zarządzania finansami zwraca się z zapytaniem o możliwość podjęcia współpracy przy realizacji zamówienia pod nazwą: „BONY 2021”, o zakresie i charakterze określonym poniżej:

 

  1. Bony będą zamawiane w ilości, nominałach i terminach wynikających z aktualnych potrzeb.
  2. Sprzedający dostarczy zamówioną ilość bonów o ustalonych nominałach w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia na dostawę wskazanej przez Zamawiającego ilości bonów towarowych.
  3. Bony będą służyły w placówce Sprzedającego do zakupu żywności.
  4. Bony towarowe są formą pomocy społecznej dla świadczeniobiorców Zamawiającego.
  5. Bony towarowe uprawniają okaziciela do nabywania towarów oferowanych we wskazanych placówkach handlowych Sprzedającego.
  6. Bony towarowe powinny posiadać termin jego ważności, napis: „Bon upoważnia do zakupu artykułów spożywczych z wyjątkiem napojów alkoholowych, artykułów przemysłowych, wyrobów tytoniowych oraz doładowań do telefonów” oraz miejsce na pieczątkę Zamawiającego.
  7. Termin ważności bonów towarowych (talonów) będzie każdorazowo określał Zamawiający, przy czym nie będzie on dłuższy niż 1 miesiąc od dnia otrzymania przez Wykonawcę zamówienia na dostawę wskazanej przez Zamawiającego ilości bonów towarowych.
  8. Wszelkie koszty związane z wytworzeniem, dostarczeniem i rozliczeniem bonów ponosi Sprzedający.
  9. Zgodnie z treścią art. 15 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.) emitowanie oraz realizacja znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na towary lub usługi, oferowanych poniżej ich wartości nominalnej oraz emitowanie oraz realizacja znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na towary lub usługi o cenie przewyższającej wartość nominalną znaku jest utrudnieniem dostępu do rynku małym przedsiębiorcom, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, stanowiącym czyn nieuczciwej konkurencji. Oznacza to, że Sprzedający za bony otrzyma cenę obliczoną jako iloczyn ceny nominalnej jednego bonu towarowego i ilości bonów towarowych.
  10. Oferty współpracy na realizację powyższej dostawy prosimy przekazać pocztą zwrotną (drogą mailową na adres: arogula@mops.brzesko.pl) w terminie do 12-02-2021, godz. 12.00 według wzoru stanowiącego załącznik nr 1. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 14-66-315-83 w dni robocze w godzinach od 8.00- 15.00. Osoby do kontaktu: Marta Wasil, Anna Rogula.

MOPS w Brzesku informuje, iż złożenie oferty nie jest równoznaczne z zawarciem umowy na dostawę. MOPS w Brzesku po rozeznaniu skontaktuje się z wybranym dostawcą, w celu zawarcia umowy.

                                                                                                                             Dyrektor MOPS w Brzesku

mgr Bogusława Czyżycka – Paryło

ZAŁĄCZNIK – pobierz