Aktualności


Program pilotażowy „Aktywny samorząd”

Data:
Kategoria: Aktualności

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd” można złożyć od 1 marca 2021 roku już online: Systemie Obsługi Wsparcia

I. Modułu, obszary i zadania programu, które realizowane są w 2021 roku:
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową , w tym:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
– Zadanie nr 1 i 4- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
– Zadanie nr 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:
– Zadanie nr 1 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
– Zadanie nr 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
– zadanie nr 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
– zadanie nr 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– Zadanie nr 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– Zadanie nr 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
– Zadanie nr 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne ( co najmniej na III poziomie jakości),
– Zadanie nr 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

II. Jaki jest tryb realizacji programu
Dofinansowanie następuje na wniosek zawierający uzasadnienie wskazujące udzielenia dofinasowania z możliwością realizacji celów programu.
Wniosek należy złożyć do samorządu powiatowego, który realizuje program na terenie samorządu powiatowego, właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. W przypadku Karkowa – realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków.
Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym :
– w przypadku Modułu I i II – od 1 marca 2021 roku , elektronicznie przez System Obsługi Wsparcia SOW
dwa terminy przyjmowania wniosków dla modułu II , pierwszy to do 31 marca 2021 roku– dotyczy wniosków dla roku akademickiego 2020/2021 i drugi termin – to do 10 października 2021 roku dla wniosków dot. roku akademickiego 2021/2022
Termin zakończenia pryzmowania wniosków w ramach modułu I przypada na 31 sierpnia 2021 roku

III. Adresaci programu, warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej
w programie w module Ii II
1 Obszar A
Zadanie nr 1 – osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja narządu ruchu,
Zadanie nr 2- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej, dysfunkcja narządu
ruchu
Zadanie nr 3 – znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej, dysfunkcja narządu
słuchu, w stopniu wymagającym korzystanie z usług tłumacza języka migowego,
Zadanie nr 4 – znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
dysfunkcja narządu słuchu;

2. Obszar B
Zadanie nr 1 – Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczenie i niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub
wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
Zadanie nr 2 – pomoc udzielana w ramach Obszaru B,
Zadanie nr 3 – umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o
niepełnosprawności, dysfunkcja narządu wzroku, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub
zatrudnienie,
Zadnie nr 4 – znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie
o niepełnosprawności, dysfunkcja narządu słuchu, trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy, wiek do 18
lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
Zadanie nr 5 – pomoc udzielona w zadaniu 1,2 lub 4, znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16
roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności;

3. Obszar C
Zadanie nr 1 – adresatami są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 roku życia) lub osoby ze znacznym
stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka
inwalidzkiego o napędzie ręcznym
Zadanie nr 2- osoby posiadajcie znaczy stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
Zadanie nr 3 i 4 – stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, potwierdzona opinią
eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, potwierdzona opinia eksperta PFRON rokowania uzyskania
zdolności do procy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
Zadanie nr 5 – znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o
niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja narządu ruchu
powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się, zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o
napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym;

4. Obszar D. Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności , aktywność zawodowa, pełnienie
roli opiekuna prawnego dziecka.
5. moduł II – znaczny lub umiarkowany stopień niepełnoprawności, nauka w szkole wyższej lub w szkole policealnej
lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Program i procedury realizacji programu są dostępne na stronie: www.pfron.org.pl

SOW -ulotka informacyjna