Aktualności


Nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”

Data:
Kategoria: Aktualności

Realizacji i naboru do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”

Przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  Brzesku

 §1

Program określa zasady realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023”, którego podstawą prawną jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r. poz. 1787 ze zm.)

§2

 1. Program realizowany będzie na terenie miasta i Gminy Brzesko okresie od dnia ogłoszenia do 31 grudnia 2023r.
 2. Cele Programu:
 • wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważnie

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, odciążenie od codziennych obowiązków, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

 • wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej;
 1. Usługi opieki wytchnieniowej realizowane w ramach Programu będą świadczone w ramach pobytu dziennego lub całodobowego.
 2. Pierwszeństwo korzystania z usług mają członkowie rodzin lub opiekunowie faktyczni sprawujący na co dzień opiekę nad dziećmi / osobami niepełnoprawnymi:
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi / złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub
 • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.
 1. W przypadku dużej liczby zgłoszeń o zakwalifikowaniu się do Programu decyduje dołączona Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, która stanowi załącznik do Programu. Kartę uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielę

§3

 1. Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:
 • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu) lub
 • osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.
 1. W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z póź zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.
 2. Usługa opieki wytchnieniowej jest bezpłatna.
 3. Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej. Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00 – 22.00.
 4. Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej jest uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.
 5. Usługi opieki wytchnieniowej nie są realizowane na rzecz innych członków rodziny osoby niepełnosprawnej.

§4

 1. Usługa opieki wytchnieniowej przyznawana jest na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
 2. Karty zgłoszenia należy składać w terminie od 11-01-2023. do 17-01-2023. osobiście lub osoby trzecie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku, 32-800 Brzesko, ul. Mickiewicza 21, pokój nr 2 lub 3 w godzinach 7:30 – 15:00, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty (decyduje data nadania).
 3. Złożenie Karty zgłoszenia wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności i karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do Programu.
 4. O zakwalifikowaniu do Programu decyduje spełnienie wymagań Programu oraz kolejność zgłoszeń. Osoby niezakwalifikowane, a spełniające wymagania Programu, zostają umieszczone na liście rezerwowej.
 5. W sytuacji nagłej/losowej/interwencyjnej (np. śmierć opiekuna osoby niepełnosprawnej lub jego nagły pobyt w szpitalu) usługi opieki wytchnieniowej mogą być przyznane bez Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Jednakże dokument ten powinien zostać uzupełniony niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia wystąpienia tej sytuacji.
 6. Realizator Programu powiadomi wnioskodawcę pisemnie o zakwalifikowaniu bądź odmowie zakwalifikowania do Programu.
 7. W sprawach wątpliwych o zakwalifikowaniu decyduje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku.

Załączniki: karta niezależności, klauzula-informacyjna, karta zgłoszenia- OW