Aktualności


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku ogłasza nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021”.

Data:
Kategoria: Aktualności

Program dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program adresowany jest do:

– dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz do

– osób legitymujących się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, które wymagają pomocy w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta mogą w szczególności polegać na:

– wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce np. dom, placówki służby zdrowia, gabinety lekarskie, świątynie, rodziny, instytucje finansowe, placówki kulturalne,

– zakupach,

– załatwianiu spraw urzędowych,

– nawiązaniu kontaktu z różnymi organizacjami,

– korzystaniu z dóbr kultury (teatr, kino, muzeum, galerie, wystawy),

– wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Szczegółowych informacji na temat w/w Programu udzielają telefonicznie pracownicy MOPS w Brzesku : 14 652 29 44  oraz dyrektor 608 524 526 w godzinach pracy Ośrodka.

Karta zgłoszenia