Aktualności


Kompleksowe wsparcie dla opiekunów i osób niesamodzielnych mieszkających na terenie subregionu tarnowskiego.

Data:
Kategoria: Aktualności

Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie realizuje projekt pn. „Pomocna dłoń” ,współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest organizowanie opieki nad osobami niesamodzielnymi jak najdłużej w miejscu zamieszkania w otoczeniu rodziny przez funkcjonowanie w latach 2018-2023 Ośrodka oferującego kompleksowe wsparcie dla 400 opiekunów i 400 osób niesamodzielnych mieszkających na terenie subregionu tarnowskiego.

Rezultatem projektu jest utworzenie w budynku Mościckiego Centrum Medycznego, Ośrodka Opieka Zastępcza oferującego całodobowy, bezpłatny 2-tygodniowy pobyt dla 370 osób niesamodzielnych. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie również w środowisku domowym podczas jednorazowej wizyty pielęgniarki środowiskowej 30 osób niesamodzielnych wraz z opiekunami. Łącznie 400 opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych skorzysta z praktyk opiekuńczych i szkoleń.

W ramach projektu działa całodobowe doradztwo telefoniczne – infolinia tel. 146880599. Wsparcie poprzez infolinię ma na celu ułatwienie dostępu do wiedzy opiekuńczej oraz zwiększenie dostępu opiekunów nieformalnych do informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, możliwości dofinansowań, korzystania ze świadczeń. W okresie realizacji projektu przewiduje się udzielenie 3240 indywidualnych porad telefonicznych. Działania informacyjno-edukacyjne w ramach infolinii kierowane są także do kadr różnych systemów (pracownicy medyczni, opieka społeczna i socjalna) związanych z opieką nad osobami niesamodzielnymi.

Kolejnym działaniem w ramach projektu są bezpłatne, jednodniowe szkolenia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych prowadzone przez pielęgniarki i fizjoterapeutów dla grup 15 osobowych w formie teoretycznego wykładu jak i praktycznych ćwiczeń. Szkolenia przeprowadzane są m.in. w zakresie: sposobów organizowania domowej opieki, pielęgnacji oraz metod rehabilitacji domowej. Odbywają się cyklicznie w okresie trwania projektu.

Zadaniem projektu jest uwzględnienie indywidualnych potrzeb opiekunów osób niesamodzielnych poprzez czasowe odciążenie w opiece nad osobą niesamodzielną oraz kompleksowe, interdyscyplinarne i odpowiadające na potrzeby wsparcie mające na celu poprawę kompetencji opiekuńczych, a tym samym podniesienie jakości opieki domowej nad osobami niesamodzielnymi.

DOKUMENTY