Aktualności


Buduj swoją ścieżkę kariery z POWER-em!

Data:
Kategoria: Aktualności

SKRÓCONY OPIS: 

Wnioskodawca:              QS Zurich Sp. z o.o.
Tytuł:                              Buduj swoją ścieżkę kariery z POWER-em!          
Okres realizacji:             od: 2022-01-01 do: 2023-06-30 
Obszar działania:           mazowieckie, małopolskie, wielkopolskie 
Numer projektu:             POWR.01.05.01-00-0066/20  

 

O PROJEKCIE: 

Wsparciem w projekcie zostanie objętych 300 os. w wieku powyżej 18 r.ż., pozostających bez zatrudnienia, w tym 240 OzN i 60 osób biernych zawodowo z powodu choroby.
Uczestnikami projektu będą osoby zamieszkujące w woj. mazowieckim, małopolskim, wielkopolskim.
Celem głównym projektu jest zwiększenie do 30.06.2023 r. poziomu zatrudnienia 240 niepracujących osób z niepełnosprawnościami i 60 osób biernych zawodowo z
powodu choroby poprzez realizację indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej oraz poprawę sytuacji na rynku pracy. Dla każdego UP zostanie opracowany IPD.
Wsparcie będzie uwzględniało ocenę stanu zdrowia w kontekście możliwości podjęcia aktywności zawodowej.
Na podstawie analizy UP zostaną zaproponowane odpowiednie formy wsparcia w projekcie (min.2).
Realizowane w projekcie wsparcie przyczyni się do aktywizacji zawodowej uczestników projektu oraz poprawy sytuacji na otwartym rynku pracy.
Zakłada się, że pozostający bez zatrudnienia uczestnicy projektu podejmą zatrudnienie spełniające wymogi określone w dokumentacji naboru oraz utrzymają je przez okres min. 3 miesięcy.
W projekcie zakłada się realizację minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej, tj. min. 24%.

REKRUTACJA: 

Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym w okresie I-XII 2022 (lub do pozyskania założonej liczby UP) na terenie województwa mazowieckiego, małopolskiego i wielkopolskiego.

RODZAJE WSPARCIA: 

Aktywizacja zawodowa niepracujących osób z niepełnosprawnościami: 
dla każdego UP zostanie opracowana diagnoza wraz z określeniem zestawu działań mających doprowadzić do jego aktywizacji w formie IPD lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję z uwzględnieniem predyspozycji i stanu zdrowia danej osoby w zakresie doboru wsparcia
i przyszłej ścieżki zawodowej. Każdy UP zostanie objęty min.2 formami wsparcia wynikającymi
z opracowanego IPD (UP otrzyma tyle form wsparcia, ile jest mu potrzebnych zgodnie
z opracowanymi na podstawie analizy potrzeb IPD).

Celem projektu jest, aby każdy UP został doprowadzony do zatrudnienia, które zostanie następnie utrzymane przez min.3 m-ce. W przypadku realizacji wsparcia w formie szkoleń, są one zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.